Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ) quốc gia. Theo đề án tái cơ cấu ngành KH&CN, từ nay đến năm 2017, để tập trung nguồn lực, những PTNTĐ hoạt động chưa hiệu quả sẽ được giảm bớt.

Xem thêm tại đây

random3.jpg
Scroll to top