Sau một thời gian dài xây dựng, Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30/12/2015, gọi tắt là Thông tư liên tịch 27) đã được liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành sáng 30/12 tại Hà Nội.

Xem tiếp tại đây

random1.jpg
Scroll to top