Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa, tập thể cán bộ, cộng tác viên của Trung tâm tiến hành các nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng và tập trung vào các hướng nghiên cứu chính sau: 

1. Nghiên cứu biến tính polyme nhiệt rắn và nhiệt dẻo.

2. Nghiên cứu tổng hợp các polyme chức năng trên cơ sở dầu thực vật.

3. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ trên cơ sở các nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo.

4. Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su kỹ thuật trên cơ sở cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

5. Các nghiên cứu phục vụ yêu cầu cụ thể, cấp thiết của các doanh nghiệp.