Hệ thống phòng thí nghiệm hóa lý của Trung tâm bao gồm các thiết bị chính: