Trung tâm NCVL Polyme thực hiện nhiệm vụ đào tạo Sau đại học theo phân công của Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các chương trình đào tạo Thạc sỹ cho các học viên theo học gồm:

1. Thạc sỹ khoa học (chuyên ngành Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và Khoa học và Kỹ thuật vật liệu phi kim) trong thời  gian 1-2 năm.

2. Thạc sỹ kỹ thuật (Kỹ thuật Hóa học và Khoa học và Kỹ thuật vật liệu phi kim) trong thời  gian 1-1,5 năm.

Các học viên theo học tại Trung tâm polyme dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên, sử dụng các trang thiết bị hiện đại của Phòng thí nghiệm trọng điểm nên có trình độ cao về mặt khoa học chuyên ngành công nghệ vật liệu polyme sau khi tốt nghiệp.

 

 
random1.jpg
Scroll to top