Trung tâm NCVL Polyme đã có danh sách chính thức phân công Đồ án chuyên ngành kỹ sư cho K56, thông báo được công bố bảng tin của Trung tâm. Đề nghị các em sinh viên đến gặp cán bộ hướng dẫn để nhận và thực hiện. Dự kiến sẽ bảo vệ Đồ án chuyên ngành kỹ sư K56 vào giữa tháng 12/2015.

Trung tâm NCVL Polyme

random2.jpg
Scroll to top